Arrels

El molí d’Agullent data de mitjans del segle XV, si bé sembla que es va construir al costat d’un altre anterior. Aquest molí estava explotat en règim d’arrendament. En principi, el senyor propietari del molí era el rei, a qui el moliner pagava el cens que li donava dret per a la seua explotació. Posteriorment el molí fou comprat per diferents particulars. Els propietaris del molí eren forasters, no vivien al poble i per tant, l’únic tracte que el moliner tenia amb ells era el pagament de l’arrendament.
L’aigua que s’emprava al molí és la que venia des de la Font Jordana. Per a la seua utilització hi havia establertes unes ordenances, ja que aquesta aigua s’emprava també per a regar algunes hortes del poble. Al segle XX i al minvar el cabdal d’aigua, doncs també era emprada per la indústria, es va instal·lar un motor per complementar la força hidràulica. I és que al segle XX el molí encara va estar funcionant. Els molins hidràulics a les nostres terres van tindre la seua època d’esplendor del segle XVIII a principis del segle XIX. Però a Espanya, i també a Agullent, després de la Guerra Civil es va produir un període de reanimació fins la decadència definitiva i el tancament massiu entre els anys 50 i 60.

Rafael Revert Albert dedicà tot la seua vida a l’ofici de moliner

El darrer moliner d’Agullent va ser Rafael Revert Pla, qui encara va estar fent ús de la maquinària fins a finals dels anys 70-principis dels 80 del segle XX, però ja principalment molent gra per als animals i complementant la seua activitat econòmica amb d’altres tasques vinculades al camp i a la comercialització de farines, que de fet seria la seua feina posterior.
La seua filla, Teresa Revert Pastor, evoca en el seu record infantil la bona ombra que feia la figuera que hi havia enmig de la replaça del molí, “allí també estava el secadero on s’assecava el blat i el panís. Recorde que m’agüela feia amb la farina de panís unes coques amb aladroc que estaven boníssimes. També recorde que a la basseta hi posava botelles de llet amb corfetes de llima, i sempre de fons la ràdio sonant”. Rafael Revert Pla va heretar l’ofici de son pare, Rafael Revert Albert (1894-1975) qui dedicà tota la seua vida a moldre gra, acompanyat per la seua dona Teresa Pla Guerola.
Imatge del molí abans de la reforma. Col·lecció Antonio Ribera Ribera, de l’Arxiu Gràfic d’Agullent
Rafael Revert Pla amb el seu animal, de camí cap al bancal
Rafael Revert Pla amb la seua dona Maria Pastor Sempere i els seus fills a les escales exteriors del molí

Fonts:
– Informació extreta de l’article “El Molí Fariner d’Agullent”, de Sílvia Pínter Soler
– Entrevista realitzada a Teresa Revert Pastor